Охорона праці

В Україні функціонує багаторівнева система державного управління охороною праці (СУОП), функціональними компонентами якої є відповідні структури державної законодавчої та виконавчої влади всіх рівнів, керівні структури об'єднань, виробництв, а також окремих підприємств, установ і організацій.

Метою функціонування СУОП є підготовка, прийняття і реалізація рішень з здійснення правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки, збереження життя, здоров'я і працездатності людини під час роботи.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці.

Відповідно до статті 13 Закону в ВП ЮУАЕС функціонує система управління охороною праці. Відділом охорони праці розроблено «Положення про систему управління охороною праці у ВП ЮУАЕС» відповідно до вимог ДСТУ OHSAS 18001: 2010

СУОП спрямована на реалізацію вимог законодавства України щодо забезпечення охорони життя і здоров'я працівників ВП ЮУАЕС, в тому числі працівників персоналу підрядної організації та інших осіб в процесі трудової діяльності, створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місці, належних умов для формування у працівників свідомого ставлення до особистої безпеки та безпеки оточуючих, впровадження нових і вдосконалення існуючих механізмів управління в галузі охорони праці.

Загальна модель СУОП ВП ЮУАЕС згідно ДСТУ OHSAS 18001: 2010 побудована на основі методології, відомої як "Плануй - Виконуй - Перевіряй - Дій".

Цю методологію можна коротко описати так:

Плануй: встановлюй цілі і визначай процеси, необхідні для отримання результатів, які відповідають політиці підприємства в сфері охорони праці;

Виконуй: впроваджуй процеси;

Перевіряй: виконуй моніторинг і міряй процеси, враховуючи політику в сфері охорони праці, цілі, нормативні вимоги, а також звітуй про результати;

Дій приймай заходи для постійного поліпшення показників в сфері охорони праці.

При виконанні посадових обов'язків, працівник повинен:

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правил користування машинами, механізмами, обладнанням та іншими засобами виробництва, застосовувати засоби колективного та індивідуального захисту;

-дотримуватися обов'язків з охорони праці, передбачених колективним договором (трудовим договором, контрактом) та правилами внутрішнього трудового розпорядку ВП ЮУАЕС;

- своєчасно проходити перевірку знань з охорони праці;

- проходити у встановлений час періодичний медичний огляд;

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку оточуючих людей (в процесі виконання роботи або під час перебування на території підприємства).

- повідомляти про виявлену небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- повідомляти про кожний нещасний випадок безпосередньо керівнику робіт і надавати долікарську допомогу потерпілому;

- безпосередньо відповідати за порушення зазначених вимог.

 

Т0.Р01.К01.Т04

Робота за нарядами та розпорядженнями (doc) 

Т0.Р01.К01.Т04

Вимоги безпеки під час проведення робіт в підземних спорудах, резервуарах (doc)

Т0.Р01.К10.Т06-1

Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням інструменту (doc)

Т0.Р01.К10.Т06-1

Безпека при експлуатації електричних машин (doc)