Екологічна безпека

Екологічна безпека як елемент інтегрованої системи управління ВП ЮУАЕС

У 2020 році у ВП ЮУАЕС проведено постресертифікаційний аудит інтегрованої системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо виконання вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 у рамках чергового підтвердження та підвищення ефективності інтегрованої системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом», виконання зобов′язань забезпечення діяльності представниками органу сертифікації ТОВ «Інтернешнл Менеджмент Сервіс». За підсумками проведення аудиторської перевірки, ВП ЮУАЕС підтримує впроваджену інтегровану систему менеджменту. Політика ДП «НАЕК «Енергоатом» документально оформлена, затверджена і доведена до відома персоналу, цілі в області ІСМ визначені, екологічні аспекти і професійні ризики ідентифіковані, їх дії управляються. Діяльність структурних підрозділів регламентована вимогами внутрішніх процедур. На виконання вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015 представниками органу сертифікації невідповідностей не виявлено та видано рекомендації, які увійшли у заходи з удосконалення та розвитку інтегрованої системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом»

Система екологічного управління (СЕУ) - це частина загальної системи управління, яку використовують для розробки й впровадження екологічної політики та керування екологічними аспектами, виконання обов`язкових вимог природоохоронного законодавства та стандартів, врахування ризиків та можливостей

Сфера застосування системи екологічного менеджменту поширюється на всі напрямки та види діяльності ВП ЮУАЕС, що забезпечує безпечне виробництво електричної та теплової енергії. Природоохоронна діяльність ВП ЮУАЕС здійснюється на підставі вимог природоохоронного законодавства України.

ВП ЮУАЕС заявляє про свою прихильність до принципів екологічної безпеки і охорони довкілля та бере на себе відповідальність за їх реалізацію в практичній діяльності відповідно до документів «Заява про політику ДП «НАЕК «Енергоатом», та «Цілі ДП «НАЕК «Енергоатом» з удосконалення та розвитку інтегрованої системи управління в інтересах забезпечення безпеки».

Діяльність ВП ЮУАЕС здійснюється шляхом досягнення поставлених цілей (завдань) у сфері екології з дотриманням основних принципів екологічної політики:

 • відповідальність;
 • баланс між економічними, екологічними та соціальними інтересами;
 • ефективний екологічний менеджмент;
 • застосування кращих сучасних технологій;
 • принцип попереджувальних дій;
 • підвищення рівня екологічної культури;
 • відкритість і прозорість ухвалених рішень;
 • надання громадськості відкритої та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища в районі розташування ВП ЮУАЕС.

У ВП ЮУАЕС питаннями контролю за дотриманням чинного природоохоронного законодавства України у сфері нерадіаційного фактору, виконанням інструкцій і наказів у сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів займається відділ охорони навколишнього середовища (ВОНС).

ВОНС здійснює природоохоронну діяльність і діяльність, пов’язану з використанням природних ресурсів, ґрунтуючись на дозвільних документах і ліцензіях, що видаються контролюючими державними органами.

 

Екологічний моніторинг

Екологічний моніторинг об’єктів ВП ЮУАЕС включає:

 • контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ВП ЮУАЕС;
 • контроль стану водних об’єктів, розташованих у зоні впливу ВП ЮУАЕС;
 • гідрологічні дослідження;
 • гідрогеологічні дослідження;
 • метеорологічні спостереження;
 • контроль за порядком поводження з нерадіоактивними відходами;
 • внутрішні аудити системи екологічного управління в підрозділах ВП ЮУАЕС.

 

Кількісні показники екологічного моніторингу

За 2020 рік ВОНС проведено:

 • 26649 хімічних досліджень за хімічними показниками;
 • 11554 дослідження за гідрологічними та гідрогеологічними показниками;
 • 75339 метеорологічних досліджень за метеопараметрами, передано
  164 штормових попереджень;
 • 10 внутрішніх аудитів системи екологічного управління в підрозділах
  ВП ЮУАЕС

За підсумками аудитів складено звіти, в яких зареєстровано 30 рекомендацій з поліпшення функціонування системи екологічного управління. Аналіз результату проведення аудитів показав, що рекомендації в цілому стосуються наступних складових діяльності, таких, як: ідентифікація і оцінка ризиків пов'язаних з екологічними аспектами та оцінка відповідності встановленим вимогам природоохоронної діяльності (поводження з нерадіоакивними відходами).

Висновки

Природоохоронна діяльність ВП ЮУАЕС відповідає основним цілям ДП «НАЕК «Енергоатом» у сфері екології. Реалізація екологічної політики здійснюється шляхом розробки та виконання необхідних природоохоронних заходів і з урахуванням екологічних аспектів діяльності, які періодично оцінюються з метою контролю за рівнем впливу на довкілля.

ВП ЮУАЕС проводить роботу з підтримки успішного функціонування та подальшого вдосконалення системи екологічного управління, яка включає в себе поводження з нерадіоактивними відходами, контроль за раціональним використанням та охороною поверхневих і підземних вод, охорону атмосферного повітря, а також безперервний моніторинг стану навколишнього середовища.

Під час експлуатації ВП ЮУАЕС аварійних ситуацій, що призвели до порушення вимог природоохоронного законодавства, не було. Несанкціонованого розміщення нерадіоактивних відходів у довкілля не здійснювалося. Поводження з нерадіоактивними відходами у ВП ЮУАЕС здійснюється відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства України. Результати аналізу природоохоронної діяльності підтверджують, що система екологічного управління ВП ЮУАЕС відповідає встановленим вимогам.

Умови діючих дозволів на спецводокористування об’єктів ВП ЮУАЕС виконуються.

Відбір проб і хімічні дослідження води водних об’єктів, що входять до зони моніторингу

ВП ЮУАЕС, проводяться атестованою еколого-хімічною лабораторією ВОНС у відповідності до затверджених регламентів. Результати контролю відображаються в звітах і своєчасно направляються до уповноважених державних контролюючих органів.

На підставі розрахунків об’ємів використання води, об’ємів викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів виробництва, ВП ЮУАЕС здійснює розрахунок і сплачує до бюджету рентну плату за спеціальне використання води та екологічний податок, відповідно до вимог чинного законодавства.

ВП ЮУАЕС постійно прагне покращувати результативність системи екологічного управління, коригуючи політику та цілі згідно з викликами часу, застосовуючи результати аудитів, інших внутрішніх і зовнішніх перевірок, самооцінки, аналізування даних з боку керівництва. На основі всього зазначеного керівництво визначає завдання з покращення результатів функціонування системи екологічного управління, розробляє коригувальні заходи, забезпечує їх реалізацію та контролює їх виконання.

Екологічна безпека. Поговоримо про відходи